خدمات ویژهکمیته فضای مجازیکمیته های حمایتی

کمیته فضای مجازی

در فضای مجازی همیاران بشارت قدس حضور دارند . که با فعالیت مستمر و درست در خط مشی صحیح بتوانند ، افراد بیشتری را جذب نمایند . جهت تخریب شبهات و شایعات در مباحث شرکت کرده.

از این رو با همکاری هیات مکتب الرضا (ع) و بکارگیری داوطلبین بسیج و حوزه عده ای قبول زحمت کرده اند تا این مهم را به صورت مستمر ارائه دهند.

فعالیت بشارت قدس بوسیله کاربران آموزش دیده با نام های مختلف در فضای مجازی بسیار گسترده و با رصد دقیق در حال انجام است .