خدمات ویژهکمیته طرح و برنامه و بودجهکمیته های حمایتی

کمیته طرح و برنامه و بودجه

شرح وظایف کمیته طرح و برنامه و بودجه:

 

  • انجام مستمر تحقیق و مطالعه و تجزیه و تحلیل مستمر پیرامون اهداف تبیین شده از سوی هیئت مدیره به منظور هدایت کمیته ها تخصصی و اجرایی و انجام گزارش های لازم به مدیر عامل از طریق دبیر جمعیت
  • تهیه طرح های لازم و کاربردی و بهره گیری از اتاق فکر به منظور پویایی و راه یابی به یافته های جدید و تصویب و ابلاغ به کمیته های تخصصی و اجرایی
  • برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت با همکاری کمیته های تخصصی و نظارت بر اجرای صحیح برنامه های ابلاغی
  • پیش بینی اعتبارات در خصوص تسهیلات اعطایی و سایر امور اداری ، عمرانی و مهندسی در راستای تامین منابع مالی لازم
  • تخصیص اعتبارات پیش بینی شده مصوب و ابلاغ و واگذاری ردیف های اعتباری و نظارت برحسن عملکرد دراسناد هزینه
  • نظارت وهدایت انجام هزینه در ردیف و برنامه های پیش بینی شده و اخذ گزارش های مربوطه
  • رعایت دقیق اجرای برنامه ها با اعتبارات دریافتی برابر با برنامه های ارائه شده
  • کنترل اسناد اعتباری و گردش مالی و ارائه بیلان مستمر به دبیر جهت تقدیم به هیئت مدیره