خدمات ویژهکمیته حمایت از بیماریهای خاصکمیته های حمایتی

کمیته حمایت از بیماریهای خاص

شرح وظایف کمیته حمایت از بیماریهای خاص :

 

  • برقراری ارتباط قوی با انجمن های خیریه درمانی فعال در سطح کشور به منظور انجام همکاری و تعامل و استفاده از تجربیات متقابل
  • شناسایی و جمع آوری اطلاعات بیماریهای خاص از طرق مختلف و با تعامل با سایر نهادهای ذیربط و دستگاههای متولی وبیماران مورد نظر
  • پذیرش مراجعین حضوری و غیر حضوری بیماران و متقاضیان کمک و مساعدت مالی و درمانی
  • رسیدگی به وضعیت درخواست وانجام کار کارشناسی و بررسی وضعیت بیماران
  • پیش بینی و اعتبار سنجی و تامین منابع مالی مورد نیاز بیماران
  • اعطای تسهیلات وام و مساعدت های مالی به بیماران برابر مصوبات ابلاغی
  • اقدام به معرفی بیماران به مراکز درمانی طرف همکاری با جمعیت
  • انجام پیگیری های لازم در امر بهبود سلامت و مراحل درمان بیماران معرفی شده
  • اقدام در مورد تامین اشتغال و نگرانی های بیماران خاص پس از دوره نقاهت و درمان

 

هم اکنون جمعیت در تعامل امدادگران عاشورا در حال کمک رسانی به بیماران خاص میباشد   

بشارت قدس در نظر دارد از طریق کار ستادی و ایجاد هماهنگی بین انجمن های مردم محور  ساماندهی و هماهنگی بالاتر و هدفمندتری برای کمک به اقشار مختلف ایجاد نماید