تسهیلاتخدمات ویژهوام عضویت اعضاء

وام عضویت اعضاء

  1. اعضای با امتیاز بالا، می توانند اعضاء دیگر را جهت وام تا سقف صد میلیون ریال معرفی و ضمانت نمایند.
  2. عضو وام گیرنده یا ضامن میتوانند سر رسید اقساط را بجای پرداخت پول با اهدا امتیاز به حد قسط مشخص تسویه نمایند.