بیمهتسهیلاتخدمات ویژه

بیمه

تمامی اعضاء جمعیت بعد از دو ماه عضویت شامل انواع بیمه ها خواهند بود ( اعضاء میتوانند بجای پرداخت پول از امتیازات خود استفاده کنند)

بیمه عمر

بیمه کمک هزینه عمل جراحی

بیمه کمک هزینه عمل جراحی زیبایی

بیمه تکمیلی پرداخت کمک هزینه داروهای خاص

بیمه شخص ثالث بطور اقساط طویل المدت

بیمه پوششی برای اعضاء خانواده