خدمات ویژهکمیته های حمایتیکمیته و کارگروه تولید بازیهای رایانه ای

کمیته و کارگروه تولید بازیهای رایانه ای

جمعیت بشارت قدس با در اختیار گرفتن افراد مومن و خدوم و متخصص در امور بازی های رایانه ای بازی ها و سرگرمی های مجازی را ارئه میدهد که هم مورد استقبال افراد در جامعه هدف واقشار مختلف قرار گیرد و هم به صورت نا خودآگاه به  تفکر سالم و به دور از خشونت و در جهت تربیت فکری اعضاء و کمک به آموزش آنان اعتلا بخشد. در این زمینه فعالیت های بسیاری انجام شده که درذیل به آن اشاره می گردد.

بشارت قدس کارگروه بسیار متخصص و قوی جهت شناسایی و تحقیق در امور بازی های رایانه ای و اهداف آنان و تولید بازیهای قابل پذیرش و هدفمند برای جامعه در سطوح مختلف را راه اندازی کرده که در مدل وسیع مشغول انجام این تحقیقات و تولید می باشند .