خدمات ویژهمشاورهمشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی

رهبر معظم انقلاب میفرمایند:

امیدوار هستم که مردم ما توجه کنند به این موضوع که مراجعه به متخصص  روانشناس و مشاوردر امر مسایل روانی  به خصوص

برای محیط خانواده یک ضروت است.

مشکلات زندگی  مانند جدول کلمات متقاطع می باشند برای حل آنها باید به سراغ مشکلات کوچکتررفت ، گاهی مشکلات  بزرگتر

خود به خود حل می شوند . گاهی مشکلات نقطه تلاقی دارند ، گاهی به هم وابسته اند ….

در این راستا موسسه  فرهنگی بشارت قدس در نظر دارد  برای عزیزانی که نیاز به مشاوره روانشناسی  دارند به صورت رایگان

خدمات ارایه نماید.