درباره ماهمکاری با امدادگران عاشورا

همکاری با امدادگران عاشورا

الفبای فردا برآنند و شوق آن دارند تا دلتنگی ها و نا امیدی بیماران را به سلامی دوستانه و محبتی عاشقانه محو نمایند و سرود

سلامتی و شادمانی را با فراهم کردن در زمینه های مداوا و درمان بیماران به سان بارانی زندگی بخش جان مشتاقان جاری کنند.

گاهی خداوند میخواهد با دست تو دست دیگربندگانش را بگیرد.وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست

خداست .کمک به افراد ناامید که امیدی به حل مشکلشان ندارند ،بسیار دلگرم کننده است .

موسسه فرهنگی بشارت قدس با همکاری با موسسه  امدادگران عاشورا به کمک نیازمندان و بیماران می شتابد

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

پاسخی بگذارید