درباره مافعالیتهای موسسههمایشهای عمومی

همایشهای عمومی

برنامه ها و همایشهای جمعیت فرهنگی مذهبی بشارت قدس با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در همین صفحه اعلام میشود
اعضای محترم میتوانند از طریق همین صفحه یا صفحه اخبار و اطلاعات تمامی برنامه های موسسه را دنبال کنند