درباره مافعالیتهای موسسه

فعالیتهای جمعیت

 

 

 

 

جمعیت فرهنگی بشارت قدس در راستای فرهنگ سازی و تشویق مردم و ایجاد انگیزه جهت فراگیری تعالیم الهی و دینی و مبارزه با تهاجم فرهنگی از این انگیزه مادی مردم استفاده نموده و مبالغ مورد نیاز مردم را براساس مدل اسلامی(قرض الحسنه، کار و سرمایه حلال) بدون صرف زمان، بدون کارمزد و بدون ضامن فقط به ازای پیگیری یادگیری و تعلیم معارف الهی که  مراحل اجرای آن به تفصیل شرح داده شده است؛ در اختیار آنان قرار می دهد. بدین ترتیب با ایجاد یک فضای سالم و امن اقتصادی می توان در راستای فراگیری معارف دینی فرهنگ سازی نمود.